Trang chủ - Game bài code com

Lượt xem: 12216

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH


Thông tin tài liệu

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH

Giới thiệu:

Căn cứ Thông tư số  13/2019/TT-BYT ngày  05/07/2019 của Bộ Y tế  và Nghị quyết số  23/2019/NQ-HĐND ngày  06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai, game bài code com ban hành Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh cho đối tượng thuộc phạm vi thanh toán BHYT và không thuộc phạm vi thanh toán BHYT như sau: (Nhấp vào mũi tên bên dưới)