1. Lãnh đạo khoa: 

- Phụ trách khoa: DS Đặng Văn Tám

2. Nhân lực:

02 CBVC, trong đó 01  DS  Đại học, 01 hộ lý.